Aktuality

Mesto Bytča – Doprava

8. marca 2016

Mesto Bytča, v snahe vyjsť v ústrety požiadavkám občanov a pomôcť im v prístupe k zdravotníckym zariadeniam oznamuje, že od 1.marca 2016  zavádza v dopoludňajších hodinách bezplatnú autobusovú prepravu v meste medzi poliklinikami. Bezplatná doprava Bytča

Fašiangová zábava 6.2.2016

22. januára 2016

http://cvc.hvozdnica.sk/aktuality/2016/01/22/cvc-a-ou-hvozdnica-vas-pozyva-na-fasiangovu-zabavu/

Vianočný príhovor starostu obce

23. decembra 2015

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám v predvečer najkrajších sviatkov roka so želaním pre nás všetkých, aby sme nadchádzajúce Vianočné sviatky prežili v pokoji a v Božom požehnaní, ktoré sú v dnešnej dobe  tak potrebné. Chcel by som v tejto chvíli poďakovať všetkým, ktorí svojou snahou prispeli  k aktivitám v našej obci, a ktorým osud našej […]

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

4. novembra 2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Jozef Kopúnik, trvale bytom Hvozdnica 165, požiadal […]