Aktuality

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

14. októbra 2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica  ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ  Obec Štiavnik  požiadal o výrub drevín […]

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

31. marca 2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Vodohospodárske stavby – ekologický podnik a.s. […]

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

25. marca 2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Vodohospodárske stavby –ekologický podnik a.s. požiadal […]

Stavba : „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

16. februára 2015

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik, v Bytči na Družstevnej ulici a miestnych častiach Hliník a Malá Bytča by sme chceli občanov informovať o postupe, ktorý je potrebné zo strany majiteľov nehnuteľností urobiť, aby im bolo v rámci stavby“ Zásobovanie vodou, […]