Úradná tabuľa

Metodická príručka – SEVAK-Bytčiansko

19. septembra 2016

Dávame do pozornosti zásady a technické podklady pre zriaďovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre nehnuteľnosti pripájané na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. metodicka-prirucka-sevak SEVAK

Oznam o zámere predaja pozemku

12. septembra 2016

Obec Hvozdnica zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Obce Hvozdnica, v k.ú. Hvozdnica, okres Bytča, •     novovytvorenú parcelu CKN 146/64 o výmere  71     m2, druh ostatné plochy, v prospech  Miroslav […]