Úradná tabuľa

Oznam o zámere predaja pozemku

12. septembra 2016

Obec Hvozdnica zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Obce Hvozdnica, v k.ú. Hvozdnica, okres Bytča, •     novovytvorenú parcelu CKN 146/64 o výmere  71     m2, druh ostatné plochy, v prospech  Miroslav […]

Oznámenie o stránkových hodinách DU Žilina

15. marca 2016

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že v čase podávania daňových priznaní k Dani príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na zrušenom kontaktnom mieste Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča nasledovne: DU ZA – oznámenie o stránkových hodinách BY

Oznam o výbere daní na rok 2016

10. marca 2016

Žiadame občanov, ktorí mali v roku 2015 nejakú zmenu, ktorá mala vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľností ( to znamená, ak ste v minulom roku kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili nehnuteľnosť alebo iné), taktiež ak si chcete uplatniť nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad ( na základe ešte nezaevidovaných ZŤP preukazov, potvrdení […]

Oznámenie o začatí prerokovania zadania na územný plán obce Hvozdnica

12. novembra 2015

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica obstaráva územný plán obce. V súlade s ustanoveniami § 20 stavebného zákona v znení neskorších predpisov bolo vypracované Zadanie na územný plán obce Hvozdnica v obsahu a rozsahu podľa vyhlášky č.55/2001 Z. z. […]

Oznámenie o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Žilina

16. októbra 2015

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.11.2015 ruší kontaktné miesto Daňového úradu Žilina Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča. Správa daní daňových subjektov v jeho pôsobnosti bude od 1.11.2015 komplexne zabezpečovaná na Daňovom úrade Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina v nasledovnom čase: DU ZA – zrušenie BY