Úradná tabuľa

Metodická príručka – SEVAK-Bytčiansko

19. septembra 2016

Dávame do pozornosti zásady a technické podklady pre zriaďovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre nehnuteľnosti pripájané na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. metodicka-prirucka-sevak SEVAK

Oznam o zámere predaja pozemku

12. septembra 2016

Obec Hvozdnica zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Obce Hvozdnica, v k.ú. Hvozdnica, okres Bytča, •     novovytvorenú parcelu CKN 146/64 o výmere  71     m2, druh ostatné plochy, v prospech  Miroslav […]

Oznámenie o stránkových hodinách DU Žilina

15. marca 2016

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že v čase podávania daňových priznaní k Dani príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na zrušenom kontaktnom mieste Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča nasledovne: DU ZA – oznámenie o stránkových hodinách BY

Oznam o výbere daní na rok 2016

10. marca 2016

Žiadame občanov, ktorí mali v roku 2015 nejakú zmenu, ktorá mala vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľností ( to znamená, ak ste v minulom roku kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili nehnuteľnosť alebo iné), taktiež ak si chcete uplatniť nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad ( na základe ešte nezaevidovaných ZŤP preukazov, potvrdení […]