Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času

Obec Hvozdnica, zastúpená starostom obce Miroslavom Minárikom vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času

Kvalifikačné predpoklady:
– príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť na výkon práce
– znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov

Zoznam požadovaných dokladov:
– overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
– profesijný životopis
– doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– doklad o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
– návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428 /2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 26.novembra 2012 (poštou na adresu: Obecný úrad Hvozdnica, Hvozdnica 348, 01356, alebo osobne do rúk starostu obce do 12.00 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa CVČ – NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školského zariadenia písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.