Stavba : „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

INFORMÁCIE PRE OBČANOV

V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik, v Bytči na Družstevnej ulici a miestnych častiach Hliník a Malá Bytča by sme chceli občanov informovať o postupe, ktorý je potrebné zo strany majiteľov nehnuteľností urobiť, aby im bolo v rámci stavby“ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“ a z jej rozpočtu vybudované vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie. Jedným z cieľov vyššie uvedeného projektu je zabezpečiť dodávku pitnej vody a odvedenie odpadových vôd pre čo najvyšší počet nehnuteľností v dotknutých častiach okresu Bytča. Počas realizácie sa vybuduje vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie hlavného potrubia pre každú nehnuteľnosť, ktorej majiteľ vyjadrí záujem o napojenie podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu. Podľa postupu prác bude v dostatočnom predstihu zhotoviteľ stavby oslovovať majiteľov nehnuteľností v trase realizácie vodovodu a kanalizácie. V prípade, že majiteľ uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o pripojemí, bude vyhotovený Zápis o umiestnení odbočenia, kde sa s majiteľom dohodne miesto umiestnenia odbočení na vodovod, resp. kanalizáciu, a majiteľ tento odsúhlasí. Po realizácii odbočenia na tlačive Zápis o vyhotovení odbočenia majiteľ nehnuteľnosti opäť potvrdí, že odbočenie bolo zrealizované podľa jeho požiadavky. Pre nehnuteľnosti, ktorých majitelia nepodpíšu Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu sa odbočenia realizovať nebudú. Posledným termínom pre podpísanie tejto Zmluvy je doba, kedy sa bude realizovať vodovod a kanalizácia v ulici, na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Po ukončení prác v ulici zhotoviteľ nebude realizovať žiadne dodatočné odbočenia. Nehnuteľnosť bude možné napojiť na vybudovanú vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie po vydaní Rozhodnutia o prevádzkovaní stavby. Nakoľko záručná lehota na povrchové úpravy komunikácií je päť rokov, počas tejto doby nebude možné pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu. Po uplynutí tejto doby si žiadateľ bude musieť celú vodovodnú resp. kanalizačnú prípojku vrátane odbočenia vybudovať na vlastné náklady vrátane zabezpečenia potrebných dokladov a povolení.