Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Vodohospodárske stavby –ekologický podnik a.s. požiadal o výrub drevín na území obce na pozemkoch

  • par. KN – C č. 1033/3, LV 1600, 1033/1,
  • par. KN – C č.166,165/1,165/2 LV 1703
  • par. KN – C č.146/3 LV 885

a to 27 ks stromov s obvodom kmeňa od 40 cm do 70 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil realizovaním stavby: Zásobovanie vodou ,odkanalizovanie a čistenie odpadných vôd v okrese Bytča.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Hvozdnica,39, 01356 alebo elektronicky na e-mail: ou@hvozdnica.sk , v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.