Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Vodohospodárske stavby – ekologický podnik a.s. požiadal o výrub drevín na území obce na pozemkoch:

  • par. KN – E č. 1023/32, LV 1314,
  • par. KN – C č.1376/2 LV 628,
  • par. KN – E č.1119 LV 1754,

a to 23 ks stromov s obvodom kmeňa od 40 cm do 55 cm a výrub krovitých porastov za hranicami zastavaného územia obce o výmere 1230 m2.
Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil realizovaním stavby: Zásobovanie vodou ,odkanalizovanie a čistenie odpadných vôd v okrese Bytča – prístupová cesta k vodojemu, výtlačné potrubie vodojem.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Hvozdnica 39, 013 56 alebo elektronicky na e-mail: ou@hvozdnica.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.