Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov obec Hvozdnica  ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o
začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy
ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.
Žiadateľ  Obec Štiavnik  požiadal o výrub drevín na území obce na pozemkoch par. KN
č.14/1 LV 2741 a to 1 ks stromu s obvodom kmeňa 134 cm .Svoju žiadosť žiadateľ
odôvodnil realizovaním stavby cesty k realizácii parku za zdravotným strediskom.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je
potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Hvozdnica,39, 01356  alebo elektronicky
na e-mail: ou@hvozdnica.sk , v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Vo Hvozdnici 14.10.2015