Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Jozef Kopúnik, trvale bytom Hvozdnica 165, požiadal o výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce Hvozdnica na pozemku par. KN 604/2 , č. LV 377 a to 1 kus stromu čerešňa s obvodom kmeňa 46 cm, 1 kus slivka s obvodom kmeňa 42 cm,1 kus hruška s obvodom kmeňa 21 cm, 1 kus hruška s obvodom kmeňa 21 cm, 1 kus jabloň s obvodom kmeňa 48 cm, 1 kus jabloň s obvodom kmeňa 31 cm a 3 m2 kríkov. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že stromy sú staré, nerodia, sú poškodené snehovou kalamitou, napadnuté škodcami a kríky – výrub pre uloženie rúry kanalizácie odpadovej vody z rodinného domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Hvozdnica,39, 01356 alebo elektronicky na e-mail: ou@hvozdnica.sk , v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Vo Hvozdnici 4.11.2015