Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času

http://www.hvozdnica.sk/wp-content/uploads/2017/10/V%C3%BDberov%C3%A9-konanie-na-miesto-riadite%C4%BEa-Centra-vo%C4%BEn%C3%A9ho-%C4%8Dasu.pdf