Oznámenie o začatí prerokovania zadania na územný plán obce Hvozdnica

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica obstaráva územný plán obce.

V súlade s ustanoveniami § 20 stavebného zákona v znení neskorších predpisov bolo vypracované Zadanie na územný plán obce Hvozdnica v obsahu a rozsahu podľa vyhlášky č.55/2001 Z. z.

www.eco-cities.eu/hvozdnica

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.


Ing. Martin Šimún

starosta obce Hvozdnica

Vyvesené dňa 12.11.2015