Oznam o zámere predaja pozemku

Obec Hvozdnica zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Obce Hvozdnica, v k.ú. Hvozdnica, okres Bytča,

•     novovytvorenú parcelu CKN 146/64 o výmere  71     m2, druh ostatné plochy, v prospech  Miroslav Chlebina a manželka Katarína rod. Cedzová bytom Hvozdnica 311

Parcela je vytvorená geometrickým plánom 43010296-020/2016 zo dňa 5.4.2016 vyhotoveným Ing. Branislavom Skladaným.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Hvozdnica nevyužiteľná  a pre žiadateľov je to jediná možnosť prístupu na pozemok v osobnom vlastníctve .