Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – Blažej Cedzo