Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie – Jozef Králik