Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie Štiavnik 2018